Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

సుమతి శతకం 22|| sumathi sathakam

సుమతి శతకం 22

మంత్రి గలవాని రాజ్యము
తంత్రము చెడకుండా నిలుచు దరుచుగ ధరలో
మంత్రి విహీనుని రాజ్యము
జంత్రపుఁగీలూడినట్లు జరుగును సుమతీ!

భావం

సమర్ధుడైన మంత్రిని బెట్టుకొన్నవాని రాజ్యము పరిపాలనా విధానము చెడకుండా సక్రముగా నడుచును యంత్రములోని ప్రధానమైన చీలయుడ పోయినచో ఎట్లు పనిచేయదు అట్లే మంత్రిలేని రాజ్యము సవ్యముగా సాగదు.

share it with friends

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *