ఒకానొకప్పుడు బ్రహ్మ , విష్ణువులకి కలహం ఏర్పడింది .దేనికి కలహం అంటే ఎవరు ఎవరి కన్నా గొప్పవారో అని . స్పృష్టికర్త బ్రహ్మ స్థితి కర్త శ్రీమహావిష్ణువు వాళ్ళ ఇరువురికి అహంకర బేధం వచ్చింది .వాళ్ళ ఇరువురు ఏ