భవకేళి మదిరా మదంబున మహా పాపాత్ముడైన వీడు న న్ను వివేకింప డటంచు నన్ను నరకర్ణోరాశి పాలైన బ ట్టవు, బాలుండొక చోట నాటతామితోడన్ నూత గులాంగ దం డ్రి విచారింపక యుండునా? కటకటా! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా! భావం జనన